Algemene voorwaarden - Decebra

Algemene voorwaarden

Deze website wordt beheerd door Decebra nv met maatschappelijke zetel te Krekelstraat 43, 9100 Sint Niklaas in België.

Als u de website bezoekt, wordt u geacht om kennis te hebben genomen van de voorwaarden die hieronder opgenomen zijn en hen onvoorwaardelijk te hebben aanvaard. De volgende bepalingen gelden voor de website en voor elk ander internet- of netwerkinitiatief van Decebra nv.

Decebra nv behoudt zich het recht voor om de volgende bepalingen te allen tijde te wijzigen, zonder enige voorafgaande of uitdrukkelijke kennisgeving aan de bezoeker. We raden bezoekers aan om de voorwaarden geregeld te raadplegen.

Als een van de volgende voorwaarden ongeldig of strijdig zou zijn met een bepaling van dwingend recht, zal dit op geen enkele wijze de toepasselijkheid of de geldigheid van de andere bepalingen beïnvloeden.

Bedoeling van de website

Deze website strekt ertoe de bezoeker een gemakkelijk toegankelijke en snelle bron van informatie te verstrekken over de activiteiten en de werking van Decebra nv.

Decebra nv streeft ernaar de bezoekers van de website informatie te verstrekken die duidelijk, actueel, juist en precies is, maar garandeert niet dat de verstrekte informatie altijd duidelijk, geschikt, juist, zonder tikfouten, relevant, volledig of actueel zal zijn of dat de website allesomvattend zal zijn. Als de website gebrekkige of onvolledige informatie bevat, zal Decebra nv alles in het werk stellen om de tekortkoming te verhelpen. Als de bezoeker onnauwkeurigheden vindt, kan hij of zij de websitebeheerder contacteren door het ‘contactformulier’ te gebruiken.

Decebra nv garandeert niet dat de toegang tot de website niet onderbroken wordt, noch dat deze vrij van technische defecten zal zijn, hoewel Decebra nv alles in het werk stelt om problemen van technische aard te voorkomen.

De informatie die de bezoekers van de website ter beschikking gesteld wordt, is van algemene aard. De inhoud van de website mag om die reden niet gezien worden als persoonlijk of professioneel advies in enige zin, of als een aanbod van producten of diensten die te koop zijn. Bezoekers die gepersonaliseerde informatie willen krijgen moeten Decebra nv contacteren. Ze kunnen dit doen via [email protected].

De website kan door Decebra nv te allen tijde worden aangevuld, veranderd of verwijderd zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat de bezoekers hiervan op de hoogte gebracht worden. Bezoekers van de website worden geacht om ervan op de hoogte te zijn dat de website wijzigingen kan ondergaan.

Verplichtingen van bezoekers

Door de website te gebruiken, worden de bezoekers geacht zich ertoe te verbinden om deze niet te gebruiken voor illegale activiteiten, voor het verspreiden van virussen, voor het toebrengen van schade aan de website of aan andere bezoekers van de website of voor het versturen van ongewenste berichten en om de toegang tot de website niet te hinderen of te onderbreken.

Hyperlinks

De website bevat hyperlinks naar websites van derden. Decebra nv heeft geen zeggenschap over de inhoud van dergelijke websites die volledig door derden, zowel op technisch als inhoudelijk vlak, beheerd worden. Om die reden houdt een link naar een andere website geen akkoord in met de inhoud ervan. Decebra nv wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud en beschikbaarheid van websites van derden als de bezoeker schade oploopt door ze te bezoeken.
We vragen bezoekers die een hyperlink op hun eigen website willen creëren naar de website van Decebra nv om vooraf de webmaster te contacteren via [email protected].

Decebra nv zal u via deze contactpersoon laten weten of u toestemming krijgt om een hyperlink te creëren.

Intellectuele eigendomsrechten

Bezoekers hebben het recht om de website te raadplegen en om inhoud voor persoonlijk gebruik te downloaden of af te drukken. Bezoekers kunnen inhoud voor persoonlijk gebruik reproduceren, wanneer ze de bron vermelden in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 19 april 2014 houdende invoering van boek XI, “Intellectuele eigendom” in het Wetboek van economisch recht, en houdende de invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek. Het kopiëren, reproduceren, verspreiden, verkopen, vertalen en bewerken van inhoud voor commercieel gebruik, zelfs met een bronvermelding, is niet toegestaan.

Multimediabestanden (geluid, beelden, software enz.) kunnen alleen gereproduceerd of gebruikt worden met de voorafgaande toestemming van Decebra nv. Bezoekers die dergelijke toestemming willen krijgen, kunnen een verzoek versturen naar [email protected].

Bij het kopiëren, reproduceren, verspreiden, verkopen, vertalen of bewerken van de inhoud van de website, behoudt Decebra nv zich alle intellectuele eigendomsrechten voor.

Bescherming van persoonsgegevens

Onder de term ‘persoonsgegevens’ wordt alle informatie verstaan over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een natuurlijk persoon wordt beschouwd als identificeerbaar als hij of zij direct of indirect, geïdentificeerd kan worden, in het bijzonder door middel van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, plaatsgegevens, een online identificator of een of meer elementen die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon kenmerken.

Decebra nv respecteert de privacy van bezoekers. Waar persoonlijke informatie over bezoekers door Decebra nv verzameld wordt, vindt de verwerking van die gegevens plaats in overeenstemming met de huidige wetgeving, in het bijzonder de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en zijn uitvoeringsbesluiten, Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, en Boek XII van het Wetboek van Economisch recht houdende ‘Recht van de elektronische economie’.

Decebra nv garandeert bezoekers dat hun persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden verzameld worden:

Decebra nv garandeert bezoekers dat hun persoonsgegevens alleen voor de beoogde doeleinden verwerkt worden, onder geen omstandigheid aan derden worden meegedeeld en niet voor direct marketing gebruikt worden. Decebra nv voorziet in passende beveiliging voor persoonsgegevens die werden verzameld om elke vorm van misbruik van die gegevens te voorkomen.

Bezoekers kunnen Decebra nv inzage in hun persoonsgegevens vragen en hun juistheid controleren. Bezoekers hebben het recht om geïnformeerd te worden over de verwerking van hun persoonsgegevens, het recht om te vragen dat hun gegevens gewist zouden worden, het recht om Decebra nv te vragen om hun gegevens aan een derde door te geven en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens. Elke bezoeker die zijn of haar rechten wil uitoefenen kan contact opnemen met [email protected].

Decebra nv heeft het recht om de gegevens van bezoekers die de Belgische of internationale wetgeving schenden aan de bevoegde Belgische overheden over te maken.

Voor meer informatie over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, verwijzen we de bezoekers door naar het privacybeleid van Decebra nv, dat men kan raadplegen op Privacy- en cookiebeleid.

Vertrouwelijkheid

Wanneer bezoekers van Decebra nv uit eigen beweging informatie verstrekken, zoals reacties en opmerkingen of visueel materiaal, wordt deze informatie niet beschouwd als vertrouwelijke informatie. Decebra nv mag deze informatie voor elk doeleinde gebruiken, op voorwaarde dat de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en zijn uitvoeringsbeslissingen en de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, te allen tijde nageleefd worden.

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestanden die via de internetbrowser op de harde schijf van de computer opgeslagen worden. Wanneer men dezelfde website een volgende keer bezoekt, worden de informatiebestanden terug naar de websitebeheerder gestuurd zodat de bezoeker gemakkelijk en snel toegang krijgt tot de website.

Raadpleeg Privacy- en cookiebeleid

voor meer informatie over het cookiebeleid van Decebra nv.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics gebruikt cookies om te analyseren hoe bezoekers de website  gebruiken. De informatie die door cookies gegenereerd wordt over het gebruik van de website (waaronder het IP-adres van de bezoeker), wordt doorgegeven aan en opgeslagen door Google Inc. Google Inc. gebruikt deze informatie om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de beheerder. Google Inc. mag de informatie alleen aan derden verstrekken als ze daartoe door de wet verplicht wordt of als derden de informatie namens Google Inc. verwerken.  Google Inc. zal het IP-adres van de bezoeker niet combineren met andere gegevens die door Google Inc. worden bijgehouden. Bezoekers kunnen het gebruik van cookies weigeren door de passende instellingen in hun internetbrowser te kiezen. Bezoekers zullen dan naar alle waarschijnlijkheid vaststellen dat ze niet langer gebruik kunnen maken van alle mogelijkheden die de website hen biedt.

Bezoekers van de website worden geacht toestemming te hebben gegeven voor de verwerking van informatie door Google Inc. op de hierboven beschreven wijze en voor de hierboven beschreven doeleinden.

Disclaimer

Decebra nv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade (waaronder, maar niet beperkt tot, winstderving, bezuinigingen, professionele opportuniteiten of gegevens en schade aan de bedrijfsvoering) wegens de inhoud van de website, het gebrek aan specifieke informatie op de website, de onbeschikbaarheid of technisch gebrekkige werking van de website, virussen, hacking en andere vormen van cybercriminaliteit, de inhoud en het gebruik van websites waarnaar de hyperlinks op de website verwijzen, of het gebruik dat van de website gemaakt wordt.

Decebra nv aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor keuzes die de bezoekers maken, en de gevolgen daarvan op basis van de informatie die zij op de website vinden.

Dit geldt ook voor situaties waarin programma’s of andere gegevens op het computersysteem van de bezoekers beschadigd raken of wanneer de gebruiker andere verliezen lijdt als een resultaat van het gebruiken van de website. Decebra nv stelt alles in het werk om de website tegen virussen, hacking en andere vormen van cybercriminaliteit te beschermen, maar kan niet garanderen dat ze volledig voorkomen zullen worden.

Het raadplegen van de website gebeurt om die reden op eigen risico van de gebruiker.

Toepasselijk recht en bevoegdheid

Alle geschillen of vorderingen die uit het gebruik en het raadplegen van de website voortvloeien, zijn onderhevig aan het Belgische recht.

De bezoekers worden geacht te hebben aanvaard dat elk geschil eerst door Decebra nv zal worden behandeld, waar dit van toepassing is met opgave van het e-mailadres van een persoon/afdeling enz. die alles in het werk zal stellen om de onenigheid binnen een redelijke termijn op te lossen. Deze redelijke termijn mag de periode van 6 maanden niet overschrijden.

Bezoekers worden geacht ermee ingestemd te hebben dat elk geschil dat niet op minnelijke wijze geregeld kan worden, uitsluitend door de Gentse rechtbanken behandeld zal worden.

De Nederlandse tekst van deze disclaimer gaat voor op vertalingen in andere talen.